top of page

Fast money making tool

15,000 Plan Advertising Package

15,000 Plan Advertising Package

เงื่อนไขผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมโปรแกรม

1.ชำระค่าโฆษณาติดตั่งแบนเนอร์โฆษณาสินค้าบน สื่อเว็บไซต์  The happiness และพันธมิตร จำนวน 15,000 บาท

2.มอบส่วนแบ่งค่าการตลาด จากการที่มีผู้ซื้อ ซื้อสินค้าผ่านแบนเนอร์โฆษณาสินค้าบน สื่อเว็บไซต์ ของ The happiness และพันธมิตรตามเงื่อไข จำนวนที่ตกลงร่วมกัน 

3.The happiness นำเงินรายได้ค่าโฆษณาที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการ และเงินส่วนแบ่งค่าการตลาดที่ ผู้ประกอบการร้านค้ามอบให้จากการซื้อสินค้าของผู้ซื้อ ผ่านแบนเนอร์โฆษณาสินค้าบน สื่อเว็บไซต์ ของ The happiness และพันธมิตร ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน นำมาเข้าสู่ระบบการจัดการ Success pay Rotation system เพื่อสร้างรายได้กลับคืนให้ผู้ซื้อสินค้าผ่านสื่อของ The happiness และพันธมิตร และ สร้างรายได้ให้แก่ร้านค้าผู้ประกอบการเองด้วย จากระบบ Rotation system ของ The happiness และยังเป็นการสร้างการเติบโตของฐานเครือข่ายลูกค้าที่มั่นคงให้แก่ ร้านค้าพันธมิตร

สมาชิกผู้ซื้อสินค้าผ่านระบบจะได้ส่วนแบ่งรายได้จากยอดรวมการซื้อทั่วโลกผ่านระบบ The happiness ผ่านข่องทาง  Affiliate user

อายุการดำเนินการนำแบนเนอร์มาติดตั่งมีเวลา 12 เดือน นับจากวันชำระเงินเข้าร่วมโปรแกรม อายุการใช้งานมีเวลาตลอดอายุที่ร่วมโปรแกรมมอบส่วนแบ่งค่าการตลาดเพื่อดำเนินการตามระบบ Success pay Rotation system

รางวัลพิเศษมอบให้สำหรับ Affiliate ผู้โปรโมทร้านค้า สินค้า จากพันธมิตรตามขั้นตอนการแนะนำของคู่มือการสร้างฐานเครื่อข่ายผู้บริโภค และได้รับผลตอบรับตามเป้าหมาย

รางวัลนี้มิใช่ส่วนหนี่งของแผนการตลาดของบริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด เป็นเพียงรางวัลที่ตอบแทนให้แก่ผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการขยายฐานผู้บริโภคที่มั่นคงให้แก่ร้านค้าพันธมิตร

 

 

รับรายได้  รหัส package 97  Advertising

 

ส่วนแบ่งเงินกำไรตรงจากค่าโฆษณารับส่วนแบ่งทุก User ที่มี Package Advertising  ได้จากค่าโฆษณาของ สินค้า หรือ บริการผ่าน สื่อโฆษณา The happiness และรายได้จากการซื้อสินค้าจากทั่วโลกผ่าน พันธมิตร The happiness ในระบบ Affiliate program 

Fast money making tool 15,000B best product 

เครื่องมือทำเงิน AI. intelligent โปรแกรมอัจฉริยะระบบการจัดการสร้างรายได้

ระบบการจัดการ Rotation system plan โปรแกรมระบบการจัดการบริหารรายได้ รายจ่ายด้วย AI. intelligent โปรแกรมอัจฉริยะ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนจากทุกการใช้จ่าย  ด้วยการร่วมมือกันระหว่าง Yes the happiness ร่วมกับ Partner (พันธมิตร) การจัดการคำนวนสร้างรายได้ Package สร้างรายได้ตามระบบที่กำหนดจากค่าการตลาดที่ระบบได้รับจากพันธมิตรทางการค้า ประกอบด้วย Package ดังนี้

package 97 ,package 31  ,package  40  ,package  43​

รหัส​ package Advertising สิทธิ์รับรายได้ 

1. รหัสอ้างอิง 3000 บาท 

2  รหัสผู้สมัครใหม่รับทันที 1000 บาท เพื่อระบบนำไปพัฒนารายได้ตามแผน Rotationเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง และมากขึ้น

​3  ส่งรายได้ขึ้นบนสายการแนะนำ  ผู้แนะนำติดตัว 1000 บาท  ,2000 บาท , 600 บาท , 500 บาท   ,500 บาท  ,500 บาท , 500 บาท  ,500 บาท   รวม 8ชั้น     

​4  ส่งรายได้ขึ้นรหัสอ้างอิงบนสายอัพไลน์ 200 บาท 11 ชั้น 

5  package Advertising (500) คำนวนจ่ายทุกรหัส  package Advertising ที่เกิดขึ้นใหม่ของวันนั้นรวมกันทุกรหัสในระบบ คำนวนเวลา 24.00 รหัส package Advertising  รับรายได้สูงสุดถึง 0.01 - 400 บาท/วัน

6  package 31  40  43  (133)

7 200 pv.

ถอนเงินรายได้ขั้นต่ำ 3000 บาท ทุกครั้งที่ถอนต้องมีเงินเหลืออยู่ในระบบ 1200 บาท  ถอนได้วันละ 1 ครั้ง

 

Master plan

 

ตัวอย่างรายได้ทั้งระบบในโปรแกรมการโปรโมทร้านค้าระบบ Affiliate Gateway จากระบบ แนะนำ Affiliate  5 ราย ตลอดสาย

 

**ตารางการคำนวนรายได้ที่แสดง เป็นรายได้การคำนวนตัวอย่าง ตามระบบ Success pay Rotation system เท่านั้น จำนวนรายได้จะขึ้นอยู่กับ จำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม รวมกับยอดการซื้อ Fast money making tool และซื้อสินค้าจากผู้ซื้อผ่านระบบพันธมิตร**

AFFLIATE3000
​รหัสผู้สมัครใหม่
1000
15,000
สายอัพไลน์200
คุณแนะนำ 5
133Package
สายอัพไลน์
200PV./15
2000-500
Affiliate user รับทั้งระบบ/1วัน
รวมรายได้ทั้งระบบ
1/500
Affiliate user/รายได้จากการซื้อสินค้าผ่านพันธมิตรทั่วโลก
55
1,000
พันธมิตร5
5,000B.
1000
90
2500(416)
21,978
1000
for passive income
245
5,000
พันธมิตร25
50,000
2000
2000
400
25,000(403)
56,135
1,375
25,000
พันธมิตร125
75,000
600
600
1,750
125,000(400)
103,926
125,000
8,750
พันธมิตร625
312,500
500
500
7,500
625,000(400)
454,550
625,000
43,751
พันธมิตร3125
1,562,500
500
500
37,500
3,125,000(400)
2,269,551
3,125,000
203,125
พันธมิตร15625
7,812,500
500
พันธมิตร78125
39,062,500
1,015,625
15,625,000
3,906,250
78,125,000
พันธมิตร390625
195,312,500
500
500
500
500
500
187,500
625,000
1,562,500
15625000(400)
78,125,000(400)
400
11,328,525
56,328,525
278,906,750
390,625,000
19,531,250
พันธมิตร1953125
3,906,250
400
414,062,900
1,593,125,000
97,656,250
พันธมิตร7965625
7,965,625
400
1,698,716,,275
9,765,625,000
พันธมิตร4,882,8125
0.5-0.25 /15
400 ตลอดสาย
59295624_308675016711968_892375645402064
59658611_528842184315934_754523502761790

Solutions

bottom of page