top of page

Food court

.ในอนาคตจากการซื้อสินค้าหรือบริการจาก Food court ของ Yes group บนถนนสายหลักทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 5-10 เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ เป็นเจ้าของร่วมกัน Food court เร็วๆนี้

YES FOOD COURT
35e2db581f06ffa4942c67177bb639e5.jpg
YES
YES FOOD COURT
bottom of page