top of page

Food court

.ในอนาคตจากการซื้อสินค้าหรือบริการจาก Food court ของ Yes group บนถนนสายหลักทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 5-10 เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ เป็นเจ้าของร่วมกัน Food court เร็วๆนี้

YES FOOD COURT
S__75014146.jpg
YES
YES FOOD COURT
bottom of page