PASSIVE INCOME

ROTATION SYSTEM

หนึ่งใน ผลงานของระบบอัฉริยะ Rotation intelligent system สร้างรายได้ส่งต่อรายได้ที่มั่นคงให้ทุกคน

Special bonus

รหัสสมาชิกเลขที่ #3339203

รหัสสมาชิก3339203

รหัสผู้แนะนำ3339150

ชื่อผู้แนะนำ2Advertising15000 start Member Advertising 15000 start Member

รหัสอัพไลน์3339150

ชื่ออัพไลน์2Advertising15000 start Member Advertising 15000 start Member

 

ชื่อ Special bonus fast start1

นามสกุล 3Advertising15000 start Member

ผู้รับผลประโยชน์รับรหัสพิเศษ ลำดับที่1   สกลพัฒณ์ มาลัย 3343604 รหัสสิทธิ์ในลำดับปัจจุบันการทำคุณสมบัติรับกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์

ผู้รับผลประโยชน์รับรหัสพิเศษ 3396717 ลำดับที่2   ยุทธสาร โกศลยุทธสาร  3394721 รหัสผู้แจ้งขอรับสิทธิ์

ผู้รับผลประโยชน์รับรหัสพิเศษ 3342179 ลำดับที่3   Chaiwat Prathumsri  3393640 รหัสผู้แจ้งขอรับสิทธิ์

ผู้รับผลประโยชน์รับรหัสพิเศษ 3398385 ลำดับที่4    นาย ธนวิชญ์ โคษา    3394648     รหัสผู้แจ้งขอรับสิทธิ์ 

*หมายเหตุผู้รับผลประโยชน์รับรหัสพิเศษ ในลำดับถัดไประบบจะออกรหัสพิเศษ และนำไปวางเหนือรหัสพิเศษในลำดับก่อนหน้านั้นเมื่อ รหัสพิเศษในลำดับก่อนหน้านั้น ได้รับกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ และ รหัสพิเศษในลำดับก่อนหน้านั้น 5 รหัสชั้นลูกสายการแนะนำตรงสามารถแนะนำตรงรวมกันตั่งแต่ 9 รหัส (9 รหัสชั้นหลานของรหัสพิเศษในลำดับก่อนหน้านั้น)*

เฉพาะ 5 ลำดับแรก ลำดับที่ 6 เป็นต้นไป รหัสพิเศษจะต้องแนะนำตรง 5 รหัส และรหัสผู้ได้รับสิทธิ์ก่อนหน้านั้นจะต้องทำคุณสมบัคิ และ รหัสชั้นลูก ต้องแนะนำตรงรวมกันไม่น้อยกว่า 25 รหัสชั้นหลาน จึงจะนำรหัสพิเศษขึ้นไปวางเหนือรหัสพิเศษในลำดับก่อนหน้านั้น

เงื่อนไข แนะนำตรง 5 คน Fast money making tool  ภายในวันที่ 29/9/2562

แนะนำตรง 5  คนครบบริบูรณ์ ได้รับกรรมสิทธิ์ในรหัส  3339203 Special bonus fast start   โดยสมบูรณ์

แนะนำตรง 5 คนครบบริบูรณ์ หลังจากวันที่ 29/9/2562  ได้รับกรรมสิทธิ์ในรหัส  3339203 Special bonus fast start  โดยสมบูรณ์ แต่รหัส  3339203 Special bonus fast start จะถูกระบบ AI. ย้ายลำดับลงมา รวมทั้ง 5 รหัสสายการแนะนำ ในวันที่ 29/9/2562  มาอยู่ภายใต้การแนะนำของ รหัส ใหม่ที่ถูกนำมาวางด้วย AI.หลังจากครบกำหนด 30 วันนับจากวันแจ้งการทำคุณสมบัตืเบื้องต้น ( รหัสหลัก Fast money making tool  แนะนำ 5 คน)

Special bonus fast start ในลำดับถัดไปจะถูกระบบ AI. วางเหนือ Special bonus fast start ก่อนหน้านั้นเมื่อ Special bonus fast start1 ส่งมอบกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์และ 5 รหัสสายการแนะนำของรหัส Special bonus fast start 5 รหัสสามารถแนะนำ รวม 25 รหัส Fast money making tool) 

*ระบบจะตัดเงินรายได้ในระบบของรหัส  Special bonus fast start จำนวน 15,000 บาท ก่อนส่งมอบกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ให้ผู้ได้รับกรรมสิทธิ์

ระบบจะยีดสิทธิ์ครอบครองผู้จะได้รับโอนกรรมสิทธิ์คืนเมื่อพ้นกำหนด 30 วันหลังจากแจ้งการทำคุณสมบัติเบื้องต้น แนะนำ 5คน ในผังพื้นฐานเมื่อไม่สามารถแนะนำตรง 5 รหัสใหม่ จากรหัส Special bonus fast start   *

รหัส Special bonus fast start1จะเป็นรหัสที่รับผลประโยชน์ตลอดสายงานของแผนโครงสร้างองค์กร ของระบบ Fast money making tool 1500 บาท ผังโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งผลประโยช์ทั้งหมดของ FOOD COURT ทุกสาขาที่จะเกิดขึ้น

ยกเว้น รหัส Special bonus fast start2 และ ลำดับต่อๆไปที่สร้างสายการแนะนำตรง 5 สายงานที่จะถูกวางด้วย AI.อยู่เหนือรหัส Special bonus fast start1( รหัส Special bonus fast start1จะเป็นหนึ่งสายการแนะนำตรงของรหัส Special bonus fast start ในลำดับหลัง สร้างรายได้ที่มั่นคงของผู้ ได้รับกรรมสิทธิ์ในรหีส  ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรหัส Special bonus fast startในลำดับถัดไป โดยสมบูรณ์ (และรหัส Special bonus fast start ในลำดับต่อๆไป)

การทำคุณสมบัติเพื่อนำรหัสพิเศษขึ้นวางอยู่เหนือรหัสพิเศษก่อนหน้าทันที

1.  เจ้าของรหัส Fast money making tool  ในระบบพื้นฐานเมื่อแนะนำครบ 5 รหัสใหม่ Fast money making tool ในระบบพื้นฐาน และ 5 รหัสชั้นแนะนำตรงสามารถแนะนำชั้นหลานของผู้ทำคุณสมบัติรวมกันได้ 25 รหัสสายการแนะนำ

2.  รหัส Special bonus fast start  แนะนำรหัสสมาชิกใหม่ในสายการแนะนำตรงของรหัส Special bonus fast start จำนวน 5 รหัส

3.  5 รหัสใหม่ในสายการแนะนำสามารถแนะนำสร้างรหัส Special bonus fast start รวมกันได้  25 รหัสสายการแนะนำชั้นหลาน Fast money making tool  Special bonus fast start

 

ระบบนำรหัสพิเศษ Special bonus fast start  ของผู้ทำคุณสมบัติได้ไปวางอยู่เหนือรหัส Special bonus fast start ที่อยู่บนสุดในสายการแนะนำของผัง Special bonus fast start และย้ายผู้แนะนำเดิมของรหัสพิเศษที่อยู่เหนือบนสุดของระบบ Special bonus fast start ก่อนหน้านั้น เป็น รหัสพิเศษของผู้ทำคุณสมบัติได้เป็นผู้แนะนำ

ROTATION SYSTEM

แจ้งขอรหัสพิเศษ

หนึ่งใน ผลงานของระบบอัฉริยะ ROTATION intelligent system สร้างรายได้ส่งต่อรายได้ที่มั่นคงให้ทุกคน

  • facebook
  • Twitter Clean

Contact Yesgroup.,co.ltd

yessuccess11@gmail.com

© 2023 by Business Solutios. Proudly created with Yes.com