top of page
LOGO H HAPPINESS.png

Affiliater

ประกาศการยกเลิกโปรแกรม สร้างสายงานแนะนำ 5  25 ได้สิทธิ์ขอรหัสพิเศษฟรี รหัสพิเศษสามารถสร้างสายงานแนะนำ 5 25 ใต้รหัสพิเศษ และรหัสพิเศษสามารถสร้างรายได้ภายใต้เงื่อนไขการถอนเงินขั้นต่ำ 3000 บาท เมื่อทำคำสั่งถอนตั่งแต่ 3000 บาทขึ้นไปภายในเวลา 30 วันนับแต่วันขอรหัสพิเศษ ระบบจะเพิ่มเงินให้เป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินที่ทำคำสั่งถอนครั้งแรกในคราวเดียว

การประกาศยกเลิกเนื่องจากสมาชิกผู้ผ่านเงื่อนไข 5 25 ไม่มีผู้ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโปรแกรม
บริษัท จึงเห็นสมควรประกาศยกเลิกรายการดังกล่าว
 
และแจ้งเงื่อนไขการใช้ระบบของ YES GROUP เพื่องสร้างรายได้ 100 ล้านบาท ภายในเวลา 30 วัน สร้างความสำเร็จที่ชัดเจน มั่นคงรายได้ Passive income 
 
การสร้างความสำเร็จรายได้ 100 ล้านบาทในเวลา 30 วัน จากการใช้แพลตฟอร์ม H HAPPINESS ระบบการบริหารการจัดการทางการเงิน FIN TEX BY YESGROUP ระบบการจัดการค่าการตลาดจากทุกการใช้จ่ายผ่านร้านค้าพันธมิตร ทำงานร่วมกับระบบพัฒนารายได้หนึ่งเดียวของโลก


เงื่อนไขการสมัครเพื่อได้สิทธิ์การใช้ระบบ ตอบคำถามด้านล่างเพื่อทดสอบ ทัศนะคติ แนวคิด ความชัดเจนต่อเป้าหมาย และยินดีทำตามเงื่อนไขความสำเร็จของระบบจากการใช้แพลตฟอร์ม H HAPPINESS ระบบการบริหารการจัดการทางการเงิน FIN TEX BY YESGROUP และสามารถสร้างความสำเร็จได้

แพลตฟอร์ม H HAPPINESS การจัดการทางการเงิน FIN TEX BY YESGROUP
ท่านเข้าใจและต้องการหรือไม่
1.เข้าใจคำว่าค่าการตลาดของธุรกิจหรือไม่ ธุรกิจหรือบริการล้วนจ่ายค่าการตลาดมหาศาลเพื่อสร้างฐานลูกค้า สร้างความมั่นคงจงรักภักดีต่อแบรนด์ แพลตฟอร์ม H HAPPINESS นำค่าการตลาดมาเข้าสู่การจัดการทางการเงิน FIN TEX BY YESGROUP เพื่อสร้างรายได้ให้กับ ผู้ซื้อ ธุรกิจ สร้างรายได้ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

2.เข้าใจเกี่ยวกับกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กิจการค้าร่วม (Consortium) กิจการร่วมค้า การร่วมประกอบธุรกิจของบุคคลหรือกิจการตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมีการร่วมลงทุนกันไม่ว่าจะ เป็นเงินทุน ทรัพย์สิน แรงงาน เทคโนโลยี ที่ดิน บุคลากร หรืออื่นๆ ภายใต้ข้อตกลงหรือสัญญาร่วมค้าเพื่อประกอบกิจการร่วมกัน และจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์รวมถึงเป้าหมายการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนซี่งอาจกำหนดเงื่อนไขแตกต่างกันไปในรายละเอียด ซึ่งแพลตฟอร์ม H HAPPINESS ระบบการบริหารการจัดการทางการเงิน FIN TEX BY YESGROUP  เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ข้อตกลงเกี่ยวกับกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ร่วมกับระบบการเทคโนโลยีจัการทางการเงิน FIN TEX BY YESGROUP เพื่อสร้างความสมดุลการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้ทุกฝ่าย ธุรกิจและบริการ ผู้ซื้อ และตัวระบบแพลตฟอร์ม

ในส่วน
ข้อนี้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จะเปียบเทียบได้กับแพลตฟอร์ม ในยุคปัจจุบันอย่าง Lazada Amazon Facebook Tiktok แพลตฟอร์มสร้างสังคมออนไลน์สร้างรายได้จากต่าการตลาดค่าโฆษนาของสินค้าและบริการ True Dtac ควบกิจการเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง กิจการเหล่านี้ที่กล่าวมาไม่ต่างกับ แพลตฟอร์มของ H HAPPINESS แต่สิ่งที่แตกต่าง ระบบการบริหารการจัดการทางการเงิน FIN TEX BY YESGROUP และสามารถสร้างความสำเร็จได้ให้กับผู้บริโภค ซึ่งธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคร้างความร่ำรวยมั่นคงให้กับเจ้าของแพลตฟอร์ม

หากท่านมี่ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องราวตามหัวข้อด้านบนโดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจจนลึกซึ้ง แค่รู้ธุรกิจดังกล่าวและยอมรับในรูปแบบธุรกิจ หากท่านต้องการรายได้ 100 บาทในเวลา 30 วันอ่านเงื่อนไขการใช้ระบบ และยอมรับเงื่อนไขความสำเร็จทุกข้อท่านสามารถสมัครเข้าร่วมการใช้ระบบเพื่อสร้างความสำเร็จรายได้ 100 ล้านบาทใน 30 วัน

1.เป็นผู้ที่เข้าใจเกี่ยวกับระบบที่มาของรายได้ของแพลตฟอร์ม H HAPPINESS..........
2.ต้องการรายได้จากการใช้ระบบด้วยการทำงานตามเงื่อนไขอย่างทุ่มเทมีวินัย..........
3.หลังจากเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการใช้ระบบ  ต้องแนะนำ 5 คน ทำความเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขทุกหัวข้อเช่นเดียวกันด้วยการติดตามดูแลอย่างไกล้ชิดให้ทั้ง 5 คนที่แนะนำและยอมรับกระทำการตามเงื่อนไขอย่างเดียวกันทุกขั้นตอน..........
3.ยอมรับในเงื่อนไขการสร้างรายตามระบบทุกเงื่อนไข
4.ยอมรับในรายได้ที่เกิดขึ้นอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายหากไม่สามารถทำตามเงื่อนไขอย่างใดอย่าง
หนึ่ง...........
5.มีตวามเชื่อในความต่องการกับโอกาสที่ทุกคนค้องการรายได้ 100 ล้านบาทใน 30 วัน..........
6.ยอมรับและเชื่อมั่นว่าด้วยเป้าหมาย 100 บาทใน 30 วันด้วยเงื่อนไขเดียวแนะนำ 5 คน ที่เรารักทุกคนทำได้ทุกคนมี.........
7.ทั้งหมดนี้รายได้ 100 ล้านบาทใน 30 วันทุกๆ คนที่สมัครเข้าร่วมด้วยความเข้าใจ และยอมรับในเงื่อนไขต้องทำตามเงื่อไขอทุกข้อ ส่งต่ออย่างเป็นระบบมีวินัย ..........
8 ยอมรับในระบบการคำนวนรายได้ที่ชัดเจนตามแผนการสร้างรายได้ของระบบ รายได้จะเกิดขึ้นตามการเคิบโตของการเครือข่าย...........
9.เงื่อนไขการทำงานร่วมกันเป็นหลักประกันว่าเราทุกคนที่สมัครเข้าร่วมสร้างรายได้เป้าหมาย 100 ล้านบาทใน 30 วันทุกคนมีความเข้าใจ ยอมรับในเงื่อนไข และตกลงว่าจะทำอย่างมีวินัย

ทั้งหมดนี้ระบบเชื่่อว่าด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน ความสำเร็จ ผลรับที่ชัดเจนจากต่างคนต่างทำงานด้วยเป้าหมายเดียวกัน ทำแบบเดียวกันที่ทุกคนทำได้แน่นอน สำเร็จในเวลาแน่นอนเมื่อทุกคนชัดเจน

ระบบเชื่อมั่นว่าหากไม่มีความชัดเจนในเป้าหมาย ไม่มีวินัยในการทำ และไม่ทำตามเงื่อนไขดังกล่าวเบี้องต้นไม่อาจสร้างความสำเร็จตามเวลาที่ทุกคนต้องการได้ และอาจต้องรอความสำเร็จจากเงื่อนไขของระบบ การจัการค่าการตลาดจากร้านค้าพันธมิตร ซึ่งถือว่าเสียโอกาสอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ได้รับโอกาสก่อนใครเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ทำตามเงื่อนไข ทำตามระบบ ทำแบบที่ง่ายที่สุด ทุกคนทำได้

ทั้งนี้ไม่ควรนำผู้คนที่ยังไม่ได้สมัครเข้ามาในห้องไลน์กลุ่ม ทุกควรควรทำการตามเงื่อนไขความสำเร็จดังกล่าวด้านบน เชื่อมั่นว่าหากทุกคนในห้องไลน์เฉพาะส่วนคนที่ทุ่มเทในปัจจุบันหากปรับวิธีเป้าหมายรายได้เป็น 100 ล้านบาทใน 30 วัน ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในห้องและต้องการจะเข้าใจที่มาของรายได้และเชื่อมั่นว่าระบบให้ได้ จึงมีความเชื่อได้ว่าแค่เปลี่ยนวิธีการทำงานชัดเจน กล้าที่จะปฎิเสธบุคคลที่ไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับโอกาส ไม่รับปากเงื่อนไขวิํีการทำงาน แค่นี้ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ตามเป้าหมาย เพราะสิ่งที่เรากำลังทำเป็นหนทางเดียวที่เราทุกคนจะกำหนดเป้าหมายในชีวิต และแบ่งปันให้ผู้คนได้


 

bottom of page