133 Rotation system

เงื่อนไขการทำคุณสมบัติการขึ้น Rotation เพื่อได้สิทธิการรับรหัสพิเศษ วางสูงสุดเหนือสายงานทั้งระบบ เพื่อสิทธฺิรับรายได้ทั้งระบบเหนือสายงานตามแผน Rotation system เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงสำหรับทุกคนที่ทำคุณสมบัติ และสามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไข

1. ผู้สมัครสมาชิกในโปรแกรม 133 โปรแกรม อภิจิตทีม และสามารถแนะนำสมาชิกใหม่จำนวน 5 คนเข้าสู่โปรแกรมนี้ และ ทั้ง 5 คนสามารถแนะนำสมาชิกใหม่ได้คนละ 5คนเช่นกัน

2.สายการแนะนำแนะนำส่งต่อ สายงานเติบโตลงลึกตามลำดับชั้น 5  25  125  625 ไม่ขาดสายในสายการแนนำ

3.ทำคุณสมบัติในเงื่อนไขที่ 2.สำเร็จ ยื่นเรื่องขอรหัสพิเศษ (ระบบหลังบ้านจะมีการแสดงรหัสสมาชิกที่ทำคุณสมบัติครบ 5  25  125  625 ได้ ทันทีเมื่อมีการทำคุณสมบัติครบ)

4.เมื่อระบบตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอ รหัสพิเศษ และคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข 5  25  125  625 ในสายการแนะนำของ รหัสผู้ยื่นขอรหัสพิเศษ ระบบจะสร้างรหัสพิเศษไปวางอยู่ลำดับสูงสุดเหนือสายงาน 133 โปรแกรม อภิจิตทีมในขณะนั้น เพื่องรองรับรายได้ที่เกิดขึ้นจากสายงาน 133 โปรแกรม อภิจิตที

5.รหัสพิเศษนั้นจะได้รับรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นใต้สายงาน133 โปรแกรม อภิจิตทีม ทั้งหมดตามแผนการสร้างรายได้ Success pay เป็นเวลา 30 วันนับจากการได้รับรหัสพิเศษ

6.หลังจาก 30 วันนับจากการได้รับรหัสพิเศษ ผู้ได้รับรหัสพิเศษนั้นๆจะต้องสร้างสายงานแนะนำในการสร้างเครือข่ายใต้รหัสพิเศษในนาม รหัสพิเศษเป็นผู้แนะนำครบเงื่อนไข 5  25  125  625 เช่นกัน เพื่อปลดล็อครหัสพิเศษ สามารถเบิกถอนเพื่อรับรายได้ที่เกิดขึ้นในรหัสพิเศษนั้น (การทำคุณสมบัติหากดำเนินการตามแผนงานที่บริษัทแนะนำ ด้วยการแนะนำ ส่งต่อความเข้าใจ เป้าหมาย วิธีการทำงานเพื่อความสำเร็จ อย่างชัดเจน การปลดล็อก การสร้างความสำเร็จที่มั่นคงจะง่ายมากบนพื้นฐานความเป็นไปได้)

7.หลังจากครบกำหนด 30 วันนับจากการได้รับรหัสพิเศษนั้น หากผู้เป็นเจ้าของสิทธิรับรายได้จากรหัสพิเศษนั้นไม่สามารถปลดล็อคได้ตามเงื่อนไข เพื่อเบิกถอนรายได้ที่เกิดขึ้น ระบบจะทำการปิดระบบการรับรายได้ของรหัสพิเศษนั้นที่เกิดจากสายงาน 133 โปรแกรม อภิจิตทีมทันที

8.หลังจากการปิดระบบรับรายได้ของรหัสพิเศษ ระบบจะทำการเปิดสิทธิการรับรายได้ให้รหัสพิเศษนั้นต่อเมื่อ รหัสพิเศษนั้นผู้เป็นเจ้าของสิทธิสามารถทำการปลดล็อครหัสพิเศษนั้ันได้ตามเงื่อนไข และแจ้งการปลดล็อคสำเร็จมายังบริษัท แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 60 วันนับจากการยื่นขอ และได้รับรหัสพิเศษ หากพ้นกำหนด 60 วัน

ผู้เป็นเจ้าของรหัสพิเศษนั้นจะหมดสิทธิสิ้นสุดการเป็นเจ้าของสิทธิการได้รับผลประโยชน์จากรหัสพิเศษนั้น และจะไม่สามารถทำคุณสมบัติเพื่อปลดล็อครหัสพิเศษนั้นตลอดไป

การขอขึ้นรับรหัสพิเศษในลำดับถัดไป ผู้ทำคุณสมบัติครบเงื่อนไขการสร้างทีมงานแนะนำ 5  25  125  625 ในสายการแนะนำของตัวเอง เมื่อสร้างทีมครบให้ยื่นคำขอรับรหัสพิเศษมายังบริษัทผ่านผู้นำ อภิจิตทีม เพื่อส่งต่อมายังบริษัท บริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติและเมื่อครบตามเงื่อนไข บริษัทจะทำบัญชีผู้ได้สิทธิขอรหัสพิเศษ เลียงลำดับก่อนหลังเลียงลำดับการได้สิทธิตามวันเวลาที่ทำคุณสมบัติได้ และ บริษัทจะมอบรหัสพิเศษให้โดยออกรหัสพิเศษวางบนลำดับสูงสุดเหนือสายงาน อภิจิตทีม หลังจาก รหัสพิเศษลำดับก่อนหน้าทำการปลดล็อคสิทธฺิเรียบร้อย หรือพ้นกำหนดเวลา 60 วันนับจากการทำคุณสมบัติพิเศษของรหัสพิเศษลำดับก่อนหน้านั้น

ในกรณีรหัสพิเศษที่ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในปัจจุบันไม่สามารถทำคุณสมบัติได้ในเงื่อนไข 60 วันและถูกถอนสิทธิในการทำคุณสมบัติปลดล็อค ขาดสิทธิในการรับผลประโยชน์ในรหัสพิเศษนั้น........ รหัสพิเศษนั้นและจำนวนเงินรายได้ที่เกิดขึ้นในรหัสพิเศษก่อนวันที่ระบบปิดการรับรายได้ของรหัสพิเศษนั้น... จะถูกสะสมให้กับผู้สามารถปลดล็อกรหัสพิเศษนั้นในลำดับถัดไป รหัสพิเศษนัั้นจะถูกเปลี่ยนการเป็นเจ้าของสิทธิไปยังผู้ทำคุณสมบัติขอ รหัสพิเศษในลำดับถัดไป ทีสามารถทำการปลดล็อรับรายได้ จากรหัสพิเศษ