top of page

ผู้ยื่นขอรหัสพิเศษทุกชนิด ในวันขอต้องส่งข้อมูล ผู้ที่จะแนะนำใหม่จำนวนตามเงื่อนไข พร้อมยืนยันการซื้อ Fast money making tool ของทุกคน

จำนวนรหัส user กลาง 125/2 เท่ากับจำนวนผู้แสดงเจตนาการเข้าร่วมโปรแกรม 125/2 และมีรหัสกลางเป็นรหัส upline ติดตัว

5

2

1111.jpg

แผนผังการจัดการตามระบบเพื่อความมั่นคง

การได้สิทธิ์รับรายได้พิเศษ ไม่ใช่เป็นแค่รางวัลของการทำงานตามระบบ แต่เป็นส่วนสำคัญ ของระบบการจัดการตามแผน การสร้างรายได้จากการเริ่มต้น สู่ความมั่นคงทางการเงินที่มีขั้นตอน มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีวิธีการที่ยืนยันความสำเร็จ เป็นระบบการจัดการที่เป็น วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เป็นระบบทางจิตวิทยา ยืนยันในผลของการลงมือทำตามระบบได้แน่นอน ไม่มีความเสี่ยงจึงคุ้มค่าของการใช้เครื่องมือผลลัพธ์ไว หากใช้อย่างถูกวิธี

​​​

ทุกการ rotation 50 user จาก ทุก 125 เริ่มจาก 125/2 เพื่อเป็นผู้ได้รับสิทธิ์จากการขึ้นรับประโยชน์สูงสุดรับรายได้จากเครือข่ายในวันนั้นทั้งระบบ ดำเนินการเปิดธุรกิจ Yesshop  1 สาขา  

50 user ผู้เป็นเจ้าของรหัส เป็นผู้ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากผลประกอบการตรงของ Yes shop สาขานั้นๆภายใต้ ผลประโยชน์ของ foodcourt

ขั้นตอนการทำงานเพื่อสำเร็จตามเป้าหมาย  กำหนดเป้าหมาย เงื่อนเวลาในการทำเพื่อความสำเร็จ และ ลงมือทำตามขั้นตอนดังนี้

1.ทำความเข้าใจเรียนรู้ระบบ เรียนรู้ที่มาของรายได้เบื้องต้น ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้จนเข้าใจการทำงานของระบบทั้งหมด

 

2.ตั้งเป้าหมายการ Rotation เพื่อขึ้นไปรับผลประโยชน์ทั้งระบบ โดยทำคุณสมบัติส่วนตัวครบคุณสมบัติ ตามเงือนไขของผู้ได้สิทธิ์ในการทำ  Rotation (ตามเงื่อนไขการ Rotation ที่บริษัทกำหนด)

 

3.เริ่มต้นทำงานเพื่อเดินสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายตามขั้นตอนด้านล่างโดยเคร่งคลัด

 

3.1เป็นสมาชิก Yes group ที่มี user ที่ซื้อโปรแกรม Fast money making tool.

3.2แนะนำสมาชิกใหม่เป็นผู้ที่ซื้อ โปรแกรม Fast money making tool. จำนวน 5 คน (5 user)

3.3สมาชิกใหม่ทั้ง 5 คน ผู้ซื้อ โปรแกรม Fast money making tool สามารถแนะนำผู้ซื้อ โปรแกรม Fast money making tool ได้จำนวน 5 คน ( 5 user ) ซี่งเป็นผู้ซื้อ โปรแกรม Fast money making tool เช่นกัน (แนะนำ 5 user ทีแนะนำต่อได้ทั้ง 5 คนคนละ 5 user รวม 25คนในลำดับชั้นที่2)

4.ขอรหัสฟรีเพื่อสร้างทีมสายบน เพื่อรับสิทธิ์เป็น 1 ใน 50 คนผู้ได้สิทธิ์ในรหัส Rotation/1ด้วยการส่งข้อมูลรายชื่อผู้ที่ตนเองแนะนำเข้าร่วมโปรแกรม พร้อมทั้งการยืนยันการซื้อ โปรแกรม Fast money making tool. ของทั้ง 5 คน เพื่อรับสิทธิ์พิเศษ เป็นเจ้าของสิทธิ์รับส่วนแบ่งรายได้จากรหัสพิเศษ หนึ่งใน 50 คน พร้อมทั้งเป็น 1 ในจำนวน 50 คนที่ได้สิทธิ์เป็นผู้บริหาร Yes shop Rotation/1Yes shop1 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ทำคุณสมบัติใน 125/2 เท่านั้น

5.สมาชิกผู้เป็นเจ้าของผลประโยชน์ รหัสพิเศษร่วมกันของ  Yes shop  (50คน) ทำคุณสมบัติการเป็นเจ้าของรหัสพิเศษส่วนตัวด้วยการแนะนำ สมาชิกใหม่ผู้ซื้อโปรแกรม Fast money making too จำนวน 7 คน (ผู้ซื้อโปรแกรม Fast money making tool.)ด้วยการส่งคำขอรับ รหัสพิเศษฟรี พร้อมส่งคำยืนยัน 7 คน ผู้ซื้อโปรแกรม Fast money making tool เมื่อระบบเปิดให้สมาชิกรหัสส่วนตัวทำการ Rotation

ขั้นตอนที่2 สายบน

ยื่นขอรหัสพิเศษเพื่อได้สิทธิ์เป็น 1 ใน 50 คนแรกเพื่อได้สิทธิ์ในการรับส่วนแบ่งรายได้รวมรหัส Rotation พิเศษสำหรับ 50 คน และได้สิทธิ์พิเศษใน Yes shop 1(เปิด 1Yes shop ทุกๆ รหัส Rotation พิเศษ (50คน ในทุก 125 สิทธิ์ foodcourt)

ขั้นลูกแนะนำตรงเพิ่ม 5 คน สายบน

125/2 Rotation

ขั้นตอนที่1

ขั้นลูกแนะนำตรง 5 คน

Active1 ทำงานลำดับที่1

ขั้นหลานแนะนำตรงรวม 25 คน

ได้สิทธิ์ในการรับผลประโยชน์รหัสรวม foodcourt 2

125/2

5

5

5

5

5

5

Active2 ทำงานลำดับที่2

เมื่อ Rotation ครบจำนวนรวม 6 user Yes shop (รหัสพิเศษYes shop) ระบบจะเปิดให้ รหัสสมาชิกผู้เป็นเจ้าของรายได้จากรหัสพิเศษทุก 125 (ผู้มีทีมงานสายการแนะนำตรง ลูก5 หลาน 25 ) Rotation ขอรหัสพิเศษส่วนตัวฟรี เพื่อขึ้นไปรับรายได้เหนือสุดของเครือข่ายในเวลานั้น ด้วยการแนะนำเพิ่มสมาชิกใต้สายการแนะนำตรงติดตัว 7 คน ผู้ซื้อโปรแกรม Fast money making tool

bottom of page