top of page

ผลตอบแทนที่ได้รับ  หุ้นส่วนผู้ร่วมก่อตั่งโครงการ แบ่งตามส่วนให้กับ 125 , 625 คนผู้ทำคุณสมบัติเป็นผู้ได้รับสิทธิ์รับผลตอบแทนรายได้

 

1. รหัส 

2. รหัส

3. รหัส 

4. รหัส 

5. รหัส 

หัวเรื่อง 4

5 หุ้นส่วนดำเนินการผู้ร่วมก่อตั่งโครงการ 125คน

25

125-5-5 = 3125

 3125 = 69,838.7

625-5-25=15625

5

หัวเรื่อง 4

สำหรับ 125

สำหรับ 625

7

8

9

10

15625

ตารางระบบการจัดการการเงิน.webp
bottom of page